REGULAMIN

konkursu z okazji 70. rocznicy śmierci Generała

 Kazimierza RASZEWSKIEGO

1. Organizator: Gimnazjum nr 1 im. gen. Kazimierza Raszewskiego w Poznaniu, a w szczególności Klub Młodego Elektronika i Krótkofalowca jako forma zajęć pozalekcyjnych prowadzonych w ramach ogłoszonego przez miasto Poznań konkursu „Poznań dla lepszego poznania”.

2. Cel: uczczenie pamięci wielkiego patrioty, powstańca wielkopolskiego, generała Wojska Polskiego, działacza i społecznika – gen. Kazimierza Raszewskiego, z okazji przypadającej 14 stycznia 2011 roku 70. rocznicy jego śmierci - jako impreza towarzysząca szkolnym obchodom Dnia Patrona.

3. Patronat: Automobilklub Wielkopolski (dodatkowo Fundator nagród), Polski Związek Krótkofalowców,  Związek Oficerów 

     Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

4. Uczestnicy: nadawcy stacji indywidualnych i klubowych, krajowych jak i zagranicznych.

5. Pasmo: 80 metrów emisją SSB zgodnie z bandplanem.

6. Czas i sposób realizacji: od 3.01.2011 10:00 UTC do 9.01.2011 20:00 UTC. Konkurs polega na jak najszybszym nawiązaniu łączności ze wszystkimi niżej podanymi stacjami Organizatora:

·  stacja klubowa:

okolicznościowa SNØGKR Amatorskiego Klubu Krótkofalowców SP3POH – 5 pkt.

·  stacje indywidualne:

SP3BLT, SP3BVA, SP3OL, SQ3OPM/3, SQ3PON/3 po 2 pkt. od każdej stacji

Dodatkowo Organizator może przyznać jednorazowo stacjom Uczestników 1 punkt (czyli w sumie 3 pkt.) za łączność przeprowadzoną z miejscowości (powiatu) na terenie kraju, związanych z osobą generała Kazimierza Raszewskiego, zgodnie z poniższym wykazem:

- woj. wielkopolskie (m. Poznań – PX, powiat kościański – ON)

- woj. śląskie (powiat raciborski – RC)

- woj. opolskie (powiaty: głubczycki – GY, nyski – NF, prudnicki – PJ)

- woj. dolnośląskie (powiaty: bolesławiecki – BE, lwówecki – LF, oławski – OA)

Dotyczy to tylko sytuacji, gdy Uczestnik będzie znał odpowiedź na pytanie: W jaki sposób jego miejscowość bądź powiat związany jest z życiorysem gen. Kazimierza Raszewskiego?

Stacje Organizatora będą pracowały o różnych porach dnia, podając „WYWOŁANIE W KONKURSIE GENERALSKIM”.

7. Nagrody: za udział w konkursie i spełnienie podanych tutaj wymagań przyznane zostaną nagrody (puchary, za miejsca I-III) oraz okolicznościowe dyplomy. Warunkiem niezbędnym do otrzymania dyplomu jest zdobycie 13 pkt. (14 pkt. w przypadku możliwości przyznania za QSO 3 pkt.) dla stacji SP lub 9 pkt. dla stacji EU i DX (czyli nie jest koniecznym nawiązanie łączności ze wszystkimi stacjami Organizatora, jak to ma miejsce w przypadku Laureatów konkursu). W przypadku nie odebrania nagród i dyplomów przez Laureatów konkursu zostaną one wysłane pocztą na koszt Organizatora. Koszt ewentualnej wysyłki pozostałych dyplomów, wyrażony znaczkami pocztowymi: teren kraju – 1,95 zł, poza granicami kraju – 1 kupon IRC, pokrywają sami Uczestnicy. Dyplomy otrzymają również stacje Organizatora.

8. Klasyfikacja: O kolejności miejsc decyduje data i czas nawiązania przez Uczestnika ostatniego QSO. Numeracja przyznanych dyplomów będzie zgodna z kolejnością zajętego w konkursie miejsca.

9. Zgłoszenia z dołączonym wyciągiem z logu w formie papierowej proszę przesłać na adres:

Gimnazjum nr 1 im. gen. Kazimierza Raszewskiego, Klub Młodego Elektronika i Krótkofalowca,

ul. Hipolita Cegielskiego 1, 61-862 Poznań lub pocztą elektroniczną na adres: sq3opm@wp.pl.

Termin nadsyłania logów upływa 13.01.2011  14:00 UTC.

10. Ogłoszenie wyników: Gimnazjum nr 1 w Poznaniu – Dzień Patrona Szkoły: 14 stycznia 2011 roku. Wyniki zamieszczone zostaną na stronach www Organizatora - http://g1poznan.edu.pl (zakładka Aktualności stycznia), SP3OL - http://sp3ol.aircity.pl, Automobilklubu Wielkopolski – http://aw.poznan.pl oraz portali krótkofalarskich.

11. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.

 

           / - /                    Award Manager

                                 Jacek Behrendt SQ3OPM


Wettbewerbreglen aus der Anlass
des 70. Todestags von General Kazimierz Raszewski

1. Der Organisator: Gymnasium Nummer 1 Names Kazimierz Raszewski in Pozen, genauer gesagt: „Der junge Elektronik und Funkamateur Verein“. Dieser Verein ist eine Form der Beschäftigung, die in den Rahmen durch die Stadt Pozen verkündeten Wettbewerb „Pozen für die bessere Erkenntnis “ organisiert ist.

2. Das Ziel: Wettbewerb aus der Anlass des 70. Todestags von General Kazimierz Raszewski.

3. Die Schirmherrschaft: Automobilklub Wielkopolski,

Polski Związek Krótkofalowców,

Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

4. Die Teilnehmer: der Absender von der individuell-und klubeigenen Stationen, sowohl inländisch als auch ausländisch.

5. Band: 80 Meter mit der Aussendung SSB.

6. Die Durchführungszeit und die Durchführungsart:  von  03.01.2011  10:00 UTC  bis   09.01.2011 20:00 UTC.
Der Wettbewerb beruht auf der schnellsten Anknüpfung der Fernmeldewesen mit der allen von dem Organisator erwähnten Stationen:

Ø die klubeigene Station:

Sonderstation SNØGKR (AMATORSKI KLUB KRÓTKOFALOWCÓW SP3POH) – 5 Punkten

Ø die individuelle Stationen:

SP3BLT, SP3BVA, SP3OL, SQ3OPM/3, SQ3PON/3 nach 2 Punkten von jeder Station

Zusätzlich kann der Organisator einmal der Teilnehmersstationen 1 Punkt (also zusammen 3 Punkten) zugeben, für den Fernmeldewesen mit den Orten (den Kreisen) innerhalb des Landes, die mit der Person Kazimierz Raszewski verbunden sind. Hier ist das Verzeichnis:

-  Woiwodschaft Großpolen (Stadt Pozen - PX, Landkreis: Kosten - ON)

-  Woiwodschaft Schlesien (Landkreis: Ratibor - RC)

-  Woiwodschaft Oppeln (Landkreise: Leobschütz - GY, Neisse - NF, Neustadt - PJ)

-  Woiwodschaft Niederschlesien (Landkreise: Bunzlau - BE, Löwenberg - LF, Ohlau - OA)

Das ist nur in solchen Situationen wichtig, wenn der Teilnehmer die Antwort auf solche Frage gibt: In welcher Art und Weise ist der Ort oder der Landkreis mit dem Lebenslauf von General Kazimierz Raszewski verbunden?

Die Organisationsstationen werden in den verschiedenen Tageszeiten arbeiten mit die Worte „Der Aufruf in general Wettbewerb“ („WYWOŁANIE W KONKURSIE GENERALSKIM“).

7. Die Preise: für die Teilnahme im Wettbewerb und die Erfüllung hier angegebenen Forderungen werden die Preise (die Kelche, für den 1. bis 3. Platz) und die gelegenheitlichen Diplom. Das Erfordernis für den Erhalt  des Diploms ist die Erwerbung 13 Punkten (14 Punkten für die Möglichkeit der Zugabe für QSO 3 Punkten) für die Station SP oder 9 Punkten für die Station EU und DX (Es ist nicht nötig, der Fernmeldewesen mit allen Stationen anzuknüpfen, wie im Fall der Preisträger des Wettbewerbs). Im Fall, wenn die Preise von den Preisträgern des Wettbewerbs nicht abgenommen werden, werden sie von dem Organisator schicken. Andere Diplom sollen die Teilnehmern des Wettbewerbs selbst bezahlen: inländisch: 1,95 zl , ausländisch - 1 Gutschein IRC. Die Diplom bekommen auch die Organisatonsstationen.

8. Die Klassifikation: Über die Reihenfolge den Stellen entscheidet das Datum und die Zeit der letzte QSO durch den Teilnehmer. Die Nummerierung den zugegebenen Diplom wird mit den im Wettbewerb belegten Platz übereinstimmen.

9. Die Diplomantraege (Liste der QSOs) bitte senden in der papieren Form für SQ3OPM:

Gimnazjum nr 1 im. gen. Kazimierza Raszewskiego

Klub Młodego Elektronika i Krótkofalowca

ul. Hipolita Cegielskiego 1

61-862 Poznań

POLEN

oder besser and schneller durch e-mail: sq3opm@wp.pl. Der Termin läuft am 13.01.2011 14: 00 UTC.

10. Die Bekanntmachung von den Ergebnissen: Gimnasium Nummer 1 in Pozen – Der Schirmherrstag der Schule: 14 Januar 2011 Jahr. Die Ergebnisse werden auch durch Internet, auf der Organisatorseiten - http://g1poznan.edu.pl, SP3OL - http://sp3ol.aircity.pl, Automobilklubu Wielkopolski – http://aw.poznan.pl.

11. Die endgültige Interpretation diesen Wettbewerbregeln gehört zum Organisator.

 / - /          Award Manager

              Jacek Behrendt SQ3OPM


 

 

WYNIKI KONKURSU

 

    Ogółem w konkursie wzięło udział 163 krótkofalowców, którzy ze stacjami Organizatora nawiązali 411 dwustronnych łączności radiowych, w tej liczbie 17 stanowiły łączności zagraniczne (Czechy, Niemcy, Holandia). O nagrody główne walczyło 16, niżej wymienionych stacji posiadających w swoim konkursowym dorobku komplet wymaganych regulaminem QSO, a o kolejności zajętych miejsc w wielu przypadkach zdecydowały dosłownie minuty...

Lp.

Znak

Termin 6. QSO

Operator, QTH

1.

SP7FGA

5.01.2011, 9:30 UTC

Józef, Ostrowiec Świętokrzyski (woj. świętokrzyskie)

2.

SQ3LLJ

5.01.2011, 16:14 UTC

Andrzej, Wężyska (woj. lubuskie)

3.

SQ9JJN

6.01.2011, 14:16 UTC

Anna, Koszęcin (woj. śląskie)

4.

SP5MBI

6.01.2011, 14:25 UTC

Bogdan, Lidzbark (woj. warmińsko-mazurskie)

5.

SP5FJJ

6.01.2011, 14:30 UTC

Włodzimierz, Błonie (woj. mazowieckie)

6.

SQ2DMM

6.01.2011, 15:04 UTC

Marian, Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie)

7.

SP3PL

6.01.2011, 15:16 UTC

Julian, Poznań - Podolany (woj. wielkopolskie)

8.

SP3NNI

6.01.2011, 15:18 UTC

Andrzej, Leszno (woj. wielkopolskie)

9.

SP3FTA

7.01.2011, 15:38 UTC

Zdzisław, Kościan (woj. wielkopolskie)

10.

SP3JMZ

8.01.2011, 14:41 UTC

Antoni, Poznań - Górczyn (woj. wielkopolskie)

11.

DL8UAA

8.01.2011, 14:44 UTC

Wolfgang, Dobra (Niemcy)

12.

SP9IEK

8.01.2011, 15:48 UTC

Zbigniew, Tarnów (woj. małopolskie)

13.

SQ3REE

9.01.2011, 15:54 UTC

Bogusław, Ostrzeszów (woj. wielkopolskie)

14.

SQ7JHJ

9.01.2011, 16:07 UTC

Marek, Zduny (woj. łódzkie)

15.

SQ2AJN

9.01.2011, 16:18 UTC

Andrzej, Stegna (woj. pomorskie)

16.

SP2PHA

9.01.2011, 16:19 UTC

Andrzej, Stegna (woj. pomorskie)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponadto kolejnych czternastu, niżej podanych krótkofalowców spełniło regulaminowe wymagania (nasłuch lub QSO z pięcioma stacjami Organizatora) i otrzymują Oni okolicznościowe dyplomy, numerowane zgodnie z miejscem zajętym w konkursie.

Lp.

Znak

Termin 5. QSO

Operator, QTH

17.

SQ8JLS

4.01.2011, 16:12 UTC

Stanisław, Nowy Żmigród (woj. podkarpackie)

18.

SP3J

6.01.2011, 15:03 UTC

Janusz, Jarocin (woj. wielkopolskie)

19.

SP9KJU

6.01.2011, 15:13 UTC

Hubert, Maków (woj. śląskie)

20.

SP9MDY

6.01.2011, 15:14 UTC

Hubert, Maków (woj. śląskie)

21.

SP2LQP

6.01.2011, 15:16 UTC

Piotr, Chojnice (woj. pomorskie)

22.

SP2DGH

7.01.2011, 15:47 UTC

Tadeusz, Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie)

23.

SP6TGI

7.01.2011, 16:04 UTC

Jan, Lubań (woj. dolnośląskie)

24.

SP6IEQ

8.01.2011, 14:47 UTC

Dionizy, Świdnica (woj. dolnośląskie)

25.

SQ7AET

8.01.2011, 15:50 UTC

Włodzimierz, Stryków (woj. łódzkie)

26.

SQ2KAF

9.01.2011, 15:28 UTC

Mirosław, Chełmica Mała (woj. kujawsko-pomorskie)

27.

SP5CGN

9.01.2011, 15:37 UTC

Edward, Błonie (woj. mazowieckie)

28.

SP2-26-362

9.01.2011, 15:43 UTC

Jakub, Chełmica Mała (woj. kujawsko-pomorskie)

29.

SP3IAS

9.01.2011, 16:10 UTC

Janusz, Jarocin (woj. wielkopolskie)

30.

SQ7OWP

9.01.2011, 16:17 UTC

Ryszard, Ostrowiec Świętokrzyski (woj. świętokrzyskie)

 

Dodatkowo Organizator zdecydował o przyznaniu okolicznościowych dyplomów niżej wymienionym krótkofalowcom, którzy nawiązali łączności z czterema stacjami Organizatora, w tym ze stacje okolicznościowe.

 

Lp.

Znak

Termin 4. QSO

Operator, QTH

31.

SP4GSO

5.01.2011, 16:57 UTC

Andrzej, Olsztyn (woj. warmińsko-mazurskie)

32.

SP9CLO

6.01.2011, 15:07 UTC

Jan, Ujście Solne (woj. małopolskie)

33.

SP1KRF

7.01.2011, 15:58 UTC

Stanisław, Michał, Barlinek (woj. zachodniopomorskie)

34.

SP5XSL

9.01.2011, 16:34 UTC

Mariusz, Czernice Borowe (woj. mazowieckie)

 

    Okolicznościowe, już nienumerowane dyplomy otrzymują,  zgodnie z regulaminem również wszystkie stacje Organizatora konkursu.
    Puchary i dyplomy zostaną wręczone uczestnikom konkursu na uroczystym podsumowaniu, które odbędzie 25 lutego podczas szkolnego święta - Dzień Patrona. Uczestnicy, którzy nie będą mogli być na tej uroczystości, a wysłali Organizatorowi razem ze zgłoszeniem znaczki pocztowe, dyplomy zostaną wysłane pocztą. Koszt ewentualnej wysyłki pucharów i dyplomów do zdobywców trzech pierwszych miejsc pokrywa Organizator konkursu.

 

/ - /       Award Manager

              Jacek Behrendt SQ3OPM

 

 

 

    W dniu 25 lutego, w przeddzień rocznicy nadania Gimnazjum nr 1 w Poznaniu imienia generała Kazimierza Raszewskiego, miała miejsce na sali gimnastycznej podniosła, a obchodzona po raz pierwszy uroczystość - Święto Patrona.

    Po przywitaniu przez Panią Dyrektor Wiesławę Matysiak przybyłych Gości i krótkim jej wprowadzeniu nawiązującym do zeszłorocznej uroczystości, głos zabrał p. Jacek Behrendt - opiekun działającego w szkole Klubu Młodego Elektronika i Krótkofalowca, a jednocześnie pomysłodawca i Award Manager zorganizowanego w okresie od 3 do 9 stycznia br. konkursu krótkofalarskiego. Konkurs z racji używanego w paśmie 80 metrów przez każdą ze stacji Organizatora wywołania nazwano umownie ''Konkursem Generalskim'', a jego organizacji przyświecał cel uczczenia, przypadającej 14 stycznia 70 rocznicy śmierci naszego Patrona. Ogółem do konkursowej rywalizacji przystąpiło 163 radioamatorów z kraju i z zagranicy, a najszybsi okazali się Kolega Józef SP7FGA z okolic Ostrowca Świętokrzyskiego, Kolega Andrzej SQ3LLJ z okolic Krosna Odrzańskiego i Koleżanka Ania SQ9JJN z Koszęcina.

    Tym osobom Automobilklub Wielkopolski ufundował piękne puchary, które zostaną pod nieobecność ich zdobywców wysłane pocztą. Ponadto 34 uczestnikom Konkursu, w tym jednemu z Niemiec przyznano w myśl Regulaminu okolicznościowy Dyplom. Dyrektor Gimnazjum nr 1 ufundowała wszystkich współorganizatorów Konkursu ufundowanymi przez siebie nagrodami oraz dyplomami, a dodatkowo Kolega Damian SP3OL ufundował nagrodę dla najmłodszego uczestnika Konkursu - nasłuchowca, Kolegi Jakuba SP2-26-362 z okolic Włocławka.

    Warto wspomnieć, że wśród nagrodzonych znalazły się i uczennice tej szkoły, Gosia Pewińska posiadaczka indywidualnego znaku wywoławczego SQ3PON oraz Daria Wiśniewska operator stacji okolicznościowej SN0GKR.

    Ceremonii wręczania nagród, poza Panią Dyrektor Gimnazjum nr 1 dokonali przybyli na uroczystość przedstawiciele stowarzyszeń, które objęły ten Konkurs swym Honorowym Patronatem w osobach Panów: Piotra Monkiewicza - Sekretarza Zarządu Automobilklubu Wielkopolski, Pułkownika Mieczysława Chęcińskiego - Prezesa Zarządu Okręgu Wielkopolskiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz Marka Wolnego SQ3WLM - Prezesa Zarządu Oddziału Poznańskiego Polskiego Związku Krótkofalowców. Na zakończenie części oficjalnej Pani Dyrektor Szkoły wręczyła, będące formą podziękowania również wyżej wymienionym osobom stosowne Dyplomy.
 

              
I miejsce Józef SP7FGA II miejsce Andrzej SQ3LLJ III miejsce Ania SQ9JJN Niespodzianka dla Jakuba SP2-26-362
       
       
 Gosia SQ3PON odbiera dyplom i nagrodę Nagroda dla Damiana SP3OL Nagrody dla Andrzeja SP3BVA, Waldka SP3BLT i Jacka SQ3OPM Nagrody dla Gosi SQ3PON i Darii operatora stacji okolicznościowej
Wzór dyplomu dla nagrodzonych Logo Klubu Młodego Elektronika i Krótkofalowca wkomponowane w puchar Dyrektor Gimnazjum Wiesława Matysiak Wprowadzenie Sztandaru Szkoły
       
       
Jacek SQ3OPM Uczennice prowadzące uroczystość od lewej Piotr Monkiewicz, płk Mieczysław Chęciński, Marek SQ3WLM Wręczenie dyplomu i nagrody dla kol. Jacka SQ3OPM
       
 
Wręczenie dyplomu i nagrody dla Andrzeja SP3BVA Wręczenie dyplomu i nagrody dla Kol. Darii Wiśniewskiej Honorowi Goście